Kérjük válasszon!

 

Festmények

 

Fotográfia

„Kieselbach Galéria év végi hírlevél-feliratkozás nyereményjáték”

„Kieselbach Galéria év végi hírlevél-feliratkozás nyereményjáték”

„Kieselbach Galéria év végi hírlevél-feliratkozás nyereményjáték” 

ELNEVEZÉSŰ JÁTÉK SZABÁLYZATAA Kieselbach Galéria Kereskedelmi  Kft. (székhely: 1055 Budapest Szent István körút 5.) (továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, és az Online Service Selector Kft. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Szőlő u 39.), valamint megbízott vállalkozói,  mint lebonyolító (továbbiakban: „Lebonyolító”) által lebonyolított nyereményjátékban (továbbiakban: „Nyereményjáték”) kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek, illetve azokat teljesítik:

Játékos az lehet, aki

- 18. életévét betöltötte, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes magyar állampolgár természetes személy (továbbiakban: „Játékos”)

- a  Nyereményjáték 1. pontban írt időtartama alatt feliratkozik a Kieselbach Galéria  hírlevelére a Szervező weboldalán, Facebook profilján közzétett, vagy a Facebook profilja által hirdetésben közzétett űrlapon keresztül,  és legalább a soron következő sorsolásig nem iratkozik le

- megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét

- maradéktalanul elfogadja a jelen leírásban („Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést (továbbiakban együtt: „Pályázat”).

A Játékos egy Pályázatot jogosult beküldeni. A Játékosok kizárólag a saját adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált adatokkall vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, adatok használatának jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

 

 1. A Nyereményjáték időtartama: a Nyereményjáték 2021. november  16. 16 óra 00 perctől 2021. december  19. 23 óra 59 percig tart. A Nyereményjáték befejezését követően beküldött Pályázatok a Nyereményjátékban nem vesznek részt. 1. A sorsolás menete: egy Pályázattal legfeljebb 1 db nyereményt lehet nyerni.

A Lebonyolító az 1. pontban írt időtartam alatt regisztráló Játékosok között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével kisorsol összesen 5 db könyvcsomagot, mely egyenként az alábbi könyveket tartalmazza:

 • Molnos Péter: SCHEIBER(FESTÉSZET A JAZZ RITMUSÁBAN)
 • Molnos Péter: LOST HERITAGE
 • Kieselbach Tamás: NAGY ISTVÁN(TISZTASÁG I TÖMÖRSÉG I TRANSZCENDENCIA)

(Továbbiakban: Nyeremény)

 

A sorsolások időpontjai: 

 • 2021. november 22. 14:00
 • 2021. november 29. 14:00
 • 2021. december 6. 14:00
 • 2021. december 13. 14:00
 • 2021. december 20. 14:00

 

A sorsolás helyszíne a Lebonyolító, vagy a lebonyolító megbízott alvállalkozójának székhelye.  A sorsolás nem nyilvános.

A Lebonyolító a sorsolás időpontját követő három (3) munkanapon belül értesíti a nyertest a megadott email elérhetőségén.  A nyeremény eljuttatásával/átvételével kapcsolatosan az értesítést követően egyeztetnek a felek. A nyereményt futárszolgálaton keresztül küldi a Lebonyolító. A nyertes kisorsoálásval egyidőben plusz 1 tartaléknyertest is sorsol a Lebonyolító, aki a nyertessel történő sikertelen kapcsolatfelvételt követően a sorsolás sorrendjében nyertessé minősíthető. A nyeremény készpénzre nem váltható. Tévesen megadott adatokból származó bárminemű kárért Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

FONTOS!

KÉRJÜK A CSOMAGOT A KÉZBESÍTÉSKOR, MÉG AZ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY ALÁÍRÁSA ELŐTT, A KISZÁLLÍTÓ JELENLÉTÉBEN SZÍVESKEDJEN MEGVIZSGÁLNI, hogy az mentes-e mindennemű külsérelmi nyomtól (szakadás, lyuk, repedés, karcolás, sérülés, hiányos csomagolás, stb.)!

A futárnak adott átvételi aláírásával Ön elismeri a sérülésmentes csomag átvételét, és a csomag tartalmára, vagy annak épségére vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

 

 1. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. Értesítés:

A Lebonyolító a sorsolás időpontját követő három (3) munkanapon belül a Játékos által a feliratkozás során megadott email elérhetőségén értesíti a Nyertest. A nyertes az értesítéstől számított öt (5) naptári napon belül köteles a Lebonyolító részére elküldeni adatait (szállítási cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, és Szervező értesíti a tartaléknyertest.

 

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező jogosult továbbá a nyereményjátékból kizárni azt a Pályázatot, amelyben a Résztvevő tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni, valamint a Nyereményjáték céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Nyereményjátékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.
Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 1. Hírlevél feliratkozás a Nyereményjáték ideje alatt

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, melyet a Játékos a Kieselbach Galéria hírlevélre történő feliratkozás során ad meg.

A kezelt adatok köre: email cím, vezetéknév, keresztnév

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása és hírlevél küldése

Az adatkezelés időtartama: Az email cím, a vezetéknév és keresztnév kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart. 

 1. Nyeremény kihirdetése 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz Nyertes a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a megadott alapján felvegye vele a kapcsolatot a Nyeremény átadásával kapcsolatban

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email-cím

Az adatkezelés célja: A sorsolás megtörténtének közzététele, illetve a nyertes értesítése

Az adatkezelés időtartama: Az első sorsolást követő maximum 2 hónapig.

A kezelt személyes adatok köre: a Játékos a Pályázat elküldésével kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozója Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából harmadik személy végzi.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja az érintett jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja, hogy a Szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett nyereményjátékot. A jelen hozzájárulás megadásával az érintett elfogadja a nyereményjáték általános szerződési feltételeit.

Adattovábbítás:

A Szervező az Ön személyes adatait kizárólag az adatfeldolgozó(i) részére továbbítja. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére 

jogosultak köre:

 • Adatkezelő: Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1055 Budapest Szent István körút 5.)
 • Adatfeldolgozó: Online Service Selector Kft. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Szőlő u 39.)

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Nyereményjáték esetében addig tart, amíg a Szervező le nem bonyolítja a Nyereményjátékot. Bizonyos személyes adatok, a törvényi előírások miatt, a törvényben meghatározott ideig kerülnek kezelésre.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A Résztvevő az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri;

c ) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 1. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt;

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

("Hatóság") (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36 

1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

A Résztvevő, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Résztvevő, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Résztvevő, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kapcsolat:  Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, az alábbi módon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.

Email: gallery@kieselbach.hu

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a teljesítés előtt kéri adatai törlését.

Egyéb feltételek

Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket automatikusan kizárja a Nyereményjátékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Nyereményjátékból kizárhatja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen manipulációt, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélések gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse,  vagy törölje.

Budapest, 2021. november 16.

 

Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.

Szervező