Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Elektronikus kereskedelem (webshop)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Elektronikus kereskedelem (webshop)

Hatályos: 2013. 09. 01-től. A webshop.kieselbach.hu online áruházat a Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 5., cg. 01-09-688492, adószám: 12483282-2-41) (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti. A kapcsolattartás elektronikus levelezési címe: web@kieselbach.hu.

 

1. Általános tudnivalók

Szolgáltató online áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF-ben meghatározott módon. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg.

A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, de erre kizárólag elektronikus levélben vagy írásban van lehetőség. A felek közötti szerződés az áru vagy szolgáltatás megvásárlása során jön létre. A felek között az áru vagy szolgáltatás megvásárla írásba foglalt szerződésnek minősül, Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A webáruház képzőművészeti és fotóművészeti alkotásokat kínál.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a beszállító, a beadó, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás miatt.Fogyasztói panaszügyintézés a web@kieselbach.hu címen történik.

 

2. Megrendelés

A rendelés leadásához nincs szükség regisztrációra.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10 - 18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a feldolgozási idő lejárta után történik, annak feldolgozása a következő munkanapon kezdődik.

A termék mellett feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az ár a vásárlási tranzakció folyamán válik végleges vételárrá. A vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a megrendelt termék elszállítása csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a webáruház felületén rendszerhiba miatt megjelenik „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Szolgáltató a weboldalán keresztül leadott megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató a Vásárló megrendelésének megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A műtárgyat minden esetben magyar forintban (HUF) kell kifizetni, a valutában feltüntetett árak kizárólag tájékoztató jellegűek.

Hibásan vagy tévesen leadott rendelés esetén a rendelés módosítását vagy törlését írásban lehet kezdeményezni Szolgáltató elérhetőségein. Elasó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A műtárgy vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az ebben az esetben részben vagy egészbendvisszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

 

3. Rendelés menete

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

Amennyiben szeretne további műtárgyat kosárba helyezni, válassza a “vissza az áruházba” gombot. Ha nem szeretne további műtárgyat vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A “törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „kosár frissítése” gombot.

A "Bejelentkezés" pontnál regisztrálhat, beléphet, ha már regisztrált, illetve folytathatja a vásárlási folyamatot regisztráció nélkül. Ezesetben nem tudja megrendelésének állapotát a webshopban követni, de e-mailben ekkor is tájékoztatjuk a folyamatról.

Az adatok megadását követően a “Tovább” gombra kattintva tudja a fizetési módot kiválasztani. Kártyás fizetés esetén az oldal átirányítja a kártyás fizetést lebonyolító bank oldalára.

A beérkezett megrendelésről (kártyás fizetés esetén a tranzakció eredményéről is) visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

A Vásárlót az Szolgáltató értesíti, ha a műtárgy átvehető a Kieselbach Galériában, ez átvételi időben - hétköznap 11 és 17 óra között - tehető meg a Budapest 1055 Szent István krt. 5. alatt. Abbanaz esetben, ha a megvásárolt tárgy a kulturális javak körébe tartozik és ötven évnél idősebb,  az érvényben lévő magyar jogszabályok alapján csak kiviteli engedély birtokában vihető ki Magyarországból. Kivételt csak az élő alkotók művei képeznek.

Vásárló köteles az értesítés átvételétől számított 8 munkanapon belül a Kieselbach Galériában a műtárgyat kifizetni és átvenni. Amennyiben ezen időn belül ez nem következik be, úgy az értesítést követő 15. munkanapot követően a Galéria jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, a műtárgyat más részére értékesíteni valamint az esetlegesen már átvett vételárat a banki költségek levonása után a vásárló részére visszautalni.

 

4. Elállás joga, módja

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból, szállításból vagy tárolásból adódó anyagi kár megtérítését.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. §

(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

5. Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe. Amennyiben Vásárló ily módon jelzi elállási szándékát, köteles ajánlott küldeményként feladni a jelzését, hogy igazolni tudja a postára adás dátumát. A megrendelt terméket Szolgáltató személyesen, postai úton vagy futárszolgálat segítségéve juttathatja vissza Szolgáltató címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni! Vásárló kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen csomagolásból, tárolásból vagy szállításból eredő károknak megtérítése nem Ealdót terheli. A visszaküldött áru Szolgáltatóhoz történt beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék vizsgálata.

A termék visszaérkezését követő harminc naptári napon belül, amennyiben az nem sérült, a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

 

6. Készpénzes fizetés, pénzmosás megelőzése

2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 38&(3a) értelmében a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés - általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást.

2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály Szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítéskor.

 

7. Egyéb feltételek

A termékekről, illetve szolgáltatóról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, bejegyzések törlésére.

 

I. A vásárlási folyamat kezdetén Ön három opció közül választhat. Az első lehetőség a regisztráció, ami Önnek a jövőbeni vásárlásainál számos előnnyel jár. Második lehetőségként Ön dönthet úgy, hogy vendégként szeretne vásárolni. A harmadik opció csak a már korábban regisztrált felhasználók számára elérhető: ők az e-mail címük és a jelszavuk megadásával egyszerűen folytathatják a megrendelést.

II. A vásárlás második lépésében bekérjük az Ön személyes adatait. A folytatásához a vásárlónak minden esetben el kell fogadnia a Kieselbach Galéria általános szerződési és vásárlási feltételeit. A hírlevél feliratkozás nem előfeltétele a megrendelés folytatásának. A vásárlási folyamat során Ön folyamatosan láthatja a megrendelni kívánt alkotásokat az adatbeviteli mezők mellett, egy külön blokkban. A megrendelési folyamatban megadott adatok szintén kijelzésre kerülnek az oldal jobb szélén elhelyezkedő dobozokban, ezáltal Ön folyamatosan ellenőrizheti a megadott információk helyességét.

III. A „Szállítás és számlázás” oldalon Ön első lépésben kiválaszthatja a leginkább megfelelő átvételi módot. Két opció között választhat, átveheti a megvásárolt tárgyat személyesen, vagy kérheti a galéria segítségét a kiszállításban. Személyes kapcsolatfelvétel után munkatársaink szállítási, csomagolási és biztosítási kérdésekben is állnak az Ön rendelkezésére. Amennyiben a megvásárolt tárgy a kulturális javak körébe tartozik és ötven évnél idősebb, úgy az érvényben lévő magyar jogszabályok alapján csak kiviteli engedély birtokában vihető ki az országból. Ennek megszerzésében segítünk Önnek. A számla automatikusan a regisztrált felhasználó nevére kerül kiállításra. Amennyiben Ön magánszemélyként regisztrált, de a számlát cége nevére kéri, válassza ezt az opciót.

IV. A vételár számla alapján átutalással, online bankkártyás fizetéssel vagy az átvételkor készpénzben egyenlíthető ki. Átutalás esetén a megadott címre számlát küldünk.

Belföldi HUF utaláshoz tartozó számlaszám .: 12001008 - 00214850 - 00800002
Nemzetközi számlaszám IBAN.: HU 9412 0010 0800 2148 5000 8000 02

Készpénzfizetés a Kieselbach Galériában, a Szent István körút 5. szám alatt van lehetőség. Online bankkártyás fizetés esetén Önt átirányítjuk az OTP Bank felületére, az OTP Bank által elfogadott, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával van lehetősége a vételár kifizetésére.

8. Hogyan működik a webshop?

A Kieselbach Galéria által működtetett webshop lehetővé teszi, hogy minden eddiginél több magyar műalkotást mutathassunk be és tegyünk elérhetővé a közönség számára. A felkínált művek különböző gyűjteményekben találhatók, a Galéria bizományosként teremt kapcsolatot a tulajdonosok és a vásárlók között. Ennek értelmében, ha a kiválasztott műalkotást a webshopban vásárolja meg a vételárat vagy annak egy részét előlegnek tekintjük, és személyesen tájékoztatjuk arról, hogy a tulajdonos továbbra is fenntartja-e az eladási szándékát. A kiválasztott képek a vásárlás előtt – telefonon vagy e-mailben történt egyeztetést követően – a Kieselbach Galériában személyesen is megtekinthetők.

35 éve, amióta a képzőművészet tölti ki az életem jelentős részét, minden egyes nap rácsodálkozom a magyar vizuális kultúra gazdagságára.

Az elém kerülő képek – a drága festményektől egészen a látszólag értéktelen, amatőr fotókig – tele vannak szépséggel, izgalmas részletekkel, amelyek egykori készítőikről, tulajdonosaikról, az ábrázoltakról, az itt élő emberekről, a mi közös történetünkről mesélnek. Ebben az inspiráló közegben élek, amelyet mindig is igyekeztem a lehető legtöbb emberrel megosztani. Az aukciók, a könyvek és a kiállítások lehetőséget adnak erre, de ezeken a fórumokon csupán az elém kerülő tárgyak töredékét tudom a közönség elé tárni.

A webshop óriási esélyt ad arra, hogy minden eddiginél több magyar képet mutathassak be, műfaji, technikai és mennyiségi korlátozás nélkül, úgy, hogy közben mindenki számára biztosítva legyen a lehetőség a kiválasztott műalkotások megvásárlására.

A minden eddigit felülmúló műtárgybőség és a könnyű eligazodást biztosító rendszerezés teljesen új élményt kínál a látogatóknak. Ez a radikális lépték- és módszerváltás mindenki számára új utat nyit a magyar vizuális művészetek és a dizájn felé, mindezt úgy, hogy közben garanciát nyújtunk a kínálatban szereplő művek eredetiségére. Fontos célom annak tudatosítása, hogy műalkotást nem csak gyűjtők és nem csupán tehetős emberek vásárolhatnak. Sokszor a legjobb ajándék egy értékálló grafika vagy festmény, mert ezzel lehet a legszemélyesebb módon üzenni, utalni a múltra, egy fontos helyre vagy szituációra, amely érzelmileg megérintheti a tárgy leendő tulajdonosát.

Mi a célunk?

  • Értő és rezonáló gazdát keresni a felkínált műveknek.
  • Izgalmasan bemutatni a magyar művészetet.
  • Mindenki számára könnyen elérhetővé tenni a magyar festészet, fotó és dizájn alkotásait. Vidéken és külföldön élők egyaránt hatalmas kínálatban válogathassanak.
  • Megteremteni a lehetőségét annak, hogy mindenki otthonába eljuthassanak műalkotások.
  • Tudatosítani, hogy nem csak gyűjtők vásárolhatnak műtárgyat. Lakások berendezői, és személyes ajándék után kutatók számára ideális lehetőség a művészeti webshop.
  • Lappangó, kallódó életműveket megmenteni és beilleszteni a magyar művészet történetébe.
  • Galériás forgalomban nehezen, vagy egyáltalán nem bemutatható – pl. monumentális méretű vagy beépített - műveket közönség elé tárni.
  • A műveiket felkínáló tulajdonosoknak olyan felületet teremteni, ahol eladni kívánt tárgyaik a legméltóbb, a legelőnyösebb módon jelenhetnek meg, és megtalálják azt, aki a leginkább rezonál rájuk.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

×

Értesüljön elsőként aukcióinkról, kiállításainkról és aktuális ajánlatainkról